Antalya Barosu avukatlarından Perihan As, sokağa çıkma yasaklaında haklı gerekçelerle çıkıp ceza yiyenler için izlenecek hukuki yolu şöyle anlattı:

resim906365

Sokağa çıktınız ve cezayı yediniz...
Ama çıkmakta haklı bir sebebiniz vardı,lakin polise bunu bir türlü anlatamadınız.
Ne yapacaksınız?
Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz bulunduğunuz ilde ki sulh ceza hakimliklerine verilecek bir dilekçe ile yapılmaktadır. Zamanaşımı süresi 15 gündür.
Örnek dilekçe şöyledir. Somut duruma göre olayı yazıp kendi bilgilerinizi doldurabilirsiniz.


.........NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İDARİ PARA CEZASINA
İTİRAZ EDEN : …….
İTİRAZA KONU TUTANAĞIN
TANZİM TARİHİ : .........
İTİRAZA KONU TUTANAĞIN
TEBELLÜĞ TARİHİ :.............
İTİRAZ KONUSU : ........Zabıta Müdürlüğü Büro Amirliği’nin ..../...../2021 tarih .... seri, ....... sıra no.lu idari ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.
AÇIKLAMALALAR :
1- Tarafıma …… günü ……… semtinde …………. Amirliği memurlarınca Umumi Hıfzıssıhha kanunu Madde 282 uyarınca 3.150 TL idari para cezası kesilmiştir. Ve bu ceza tarafıma o anda tebellüğ edilmiştir.
2- Tarafıma tebliğ edilen 3.150 TL’lik idari para cezası kesilmesi işlemi açıkça usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki:
(Buraya tek tek sebeplerinizi sıralamanız gerekmektedir.)
İşbu nedenlerle usul ve yasaya aykırı bu cezanın iptalini talep etmek zaruri hale gelmiştir.
DELİLLER :
..... seri no.lu, ....... sıra nolu ceza tutanağı,
HUKUKİ SEBEPLER :
Umumi Hıfzıssıhha kanunu Madde 282, Kabahatler Kanunu Madde 32, Anayasanın ilgili Kanun Hükümleri
SONUÇ VE İSTEM :
Yukarda arz ve izah edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkan sair nedenlerle itirazlarımın kabulü ile tarafıma kesilen ...../..../2021 tarih .... seri no. ........ sıra no’lu usul ve yasaya aykırı idari para cezasının iptaline, yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.
..../..../2021
İtiraz Eden
isim,soyisim
Imza


Öncelikle dilekçeyi doldurup imzalamanız gerekmektedir. Bu dilekçeye ek olarak ceza fişinizin fotokopisini ve nüfus cüzdanı fotokopisi eklemeniz gerekmektedir.

Son olarak belirtmek gerekir ki, itirazınızın hukuki temellere dayanmalıdır. Yapılacak olan itiraz hukuka aykırı kesilen idari para cezalarına yapılmalıdır. Yapılan itirazınızın reddedilmesi durumunda yargılama giderleri üzerinize kalabilir, hatta şuan için uygulamada ne yapılacağı bilinmemekle birlikte, karşı vekalet ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz.


Kaynak: Banu Barlas