Korona virüsü karantinasına alınan umrecilerin kaçma girişimlerini engellemeye çalışan güvenlik görevlileri ve polislere tükürerek “Bizde varsa size de geçsin” dediği iddia edilmişti. Bu kez de, Covid 19 test sonucu pozitif çıkan bayan doktor ile test sonucu negatif çıkan eşi evlerinde karantinadayken, iddiaya göre, bayan doktor, “ben pozitifim oldum, sen de pozitif olacaksın” diyerek, eşinin yüzüne tükürdü, eşinin elini ısırdı ve eşinin ağzına kendi tükürüğünü eliyle sokmaya çalıştı.

Korona virüs salgınına yakalanan kişi veya kişilerin başka bir kimseye hastalığını o kimseyi öldürmek amacıyla bulaştırması halinde, ölüm neticesinin meydana gelip gelmemesine bağlı olarak “insan öldürme suçu” veya “insan öldürme suçuna teşebbüs” suçunun işlenmiş olması söz konusu olabilir. Ölüm neticesini gerçekleştirmeye elverişli olduğu bilinen COVID-19 hastalığını taşıyan kişilerin bilerek ve isteyerek virüsü bulaştırdığı kişilerin buna bağlı olarak ölmesi halinde TCK madde 81 uyarınca kasten öldürme suçundan cezalandırılabilmesi mümkündür. Corona virüsünün kendisinde olduğunu bilen kimsenin bilerek ve isteyerek diğer insanlara bu virüsü bulaştıracak hareketlerde bulunması (yüzüne tükürme, üstüne bilinçli olarak hapşırma, kullandığı kişisel eşyalarına bilinçli şekilde ağız burun akıntılarını sürme gibi) kasten öldürme suçunu oluşturur.

Kasten öldürme suçu, insan olma niteliğinin ortadan kaldırılmasıyla oluşur. İnsan olma niteliği, doğumun tamamlandığı, yani ceninin anadan tamamen ayrıldığı anda baslar ve beyin fonksiyonunun geri dönemeyecek şekilde son bulmasıyla sona erer. Kasten öldürme suçu, fiilin icrai şekilde gerçekleşmesini gerektirir. İhmali hareketle ölüme sebebiyet verilmesi kasten öldürme değil, başka bir suç oluşturur.

İcrai fiille insan öldürme serbest hareketli bir suçtur. İnsan öldürmede fizik araçlar yanında, ani heyecan, korku gibi “psişik araçlar” da kullanılabilir veya vahşi hayvanı saldırtmak, mikroplu ortama götürmek gibi dolaylı araçlarla da islenebilir. Kasten öldürme suçu dolaylı faillik suretiyle de işlenebilir. Mesela, ameliyat edilecek hastaya ait kan grubunu bilgisayara yanlış girerek, hastaya hekim tarafından başka bir grup kan verilmesinin sağlanması, dolaylı faillik suretiyle kasten öldürme suçunu oluşturur.

Kasten öldürme müşterek faillik yoluyla işlenebilir. Örneğin, dört kişinin, bir kimseyi öldürmek üzere anlaşıp pusu kurması ve hepsinin mağdura ateş etmesi, ancak sadece bir kurşunun isabet etmesi veya sadece bir kurşunun ölüme sebebiyet vermesi halinde, bu kursunun kimin silahından çıktığı, dolayısıyla asıl ölüme sebebiyet veren hareketi kimin yaptığı belirlenemez ise eylem bir bütün olarak değerlendirilir ve bütün müşterek failler tamamlanmış kasten öldürmeden dolayı sorumlu tutulur.

Suçun faili herkes olabilir. Suçun mağduru, Cumhurbaşkanı dışında, herkes olabilir. Cumhurbaşkanının adam öldürme suçunun mağduru olması halinde başka bir suç (md 310) oluşur. Bu suçun mağduru, ancak yaşayan bir kimse olabilir. Anne karnındaki cenine karşı bu suç işlenemez.

Kasten öldürme suçu, doğrudan kastla işlenebileceği gibi olası kastla da işlenebilir. Failde ölüm neticesine yönelik bir kast yoksa failin hareketi ile ölüm neticesi meydana gelmiş olsa bile, fail kasten insan öldürme suçundan dolayı değil, kastın aşılması suretiyle öldürme suçundan cezalandırılır.

Bir fiilin kasten işlenmesi, gerek icra ediliş tarzı gerekse sebebiyet vereceği neticelerin fail tarafından bilinerek gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Adam öldürme suçunda bir kimsenin yaşam hakkının ortadan kaldırılması ve failin bu yöndeki iradesi söz konusu olmaktadır. Failin, olay öncesi, sırası ve sonrasındaki davranışları kastının belirlenmesinde ölçü olarak alınmalıdır. Fail ile ölen arasında olay öncesine dayalı, öldürmeyi gerektirir bir husumetin bulunup bulunmadığı; failin olayda kullandığı aracın öldürmeye elverişli olup olmadığı; ölendeki darbe sayısı ve şiddeti; darbelerin bulunduğu bölgenin hayati bakımdan önemi; failin davranışlarına kendiliğinden mi yoksa engel bir nedenin etkisi ile mi son verdiği; suç aletinin kullanılış biçimi; olay sonrasında failin ölene ya da mağdura yönelik davranışları gözetilerek kastın varlığı ortaya çıkarılır. Bu manada kast, öngörülen ve suç teşkil eden bir fiili gerçekleştirmeye yönelen iradedir.

Kasten öldürme suçunda zincirleme suç hükümleri uygulanmaz. Bir fiille birden fazla kişiye karşı işlenmiş kasten öldürme suçunda ölen kişi sayısınca ceza verilir.

Teşebbüs hükümlerinin uygulanabilmesi için ölüm olayının meydana gelmemesi ve ölüm neticesinin failin elinde olmayan sebeplerden dolayı gerçekleşmemesi gerekir.

Fail, öldürme kastıyla hareket edip mağdura virüsü bulaştırdıktan sonra imkan varken fiiline devam etmemesi (mermi atmaması, bıçaklamaması) ve mağdurun ölmemesi için hareketlerde bulunması (onu hastaneye götürmesi, yarasını sarmaya çalışması, ambulans çağırması) gibi hallerde gönüllü vazgeçme vardır. Bu halde fail, oluşan neticeten yani yaralamadan sorumludur.

Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri de mevcuttur. Bunlardan ilki, tasarlayarak öldürmedir. İkincisi, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmedir. Üçüncüsü, yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle öldürmedir. Dördüncüsü, üstsoy veya altsoydan birinin ya da eş veya kardeşin öldürülmesidir. Altıncısı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesidir. Yedincisi, gebe olduğu bilinen kadına karşı işlenmesidir. Sekizincisi, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmedir. Dokuzuncusu, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla işlenmesidir. Dokuzuncusu, bir suçu işleyememekten dolayı duyulan infialle öldürmedir. Onuncusu, kan gütme saikiyle öldürmedir. Sonuncusu ise, töre saikiyle öldürmedir. Nitelikli hallerin varlığı halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Muhakeme hukuku açısından; bu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir. Bu suçların soruşturma ve kovuşturmasında müdafi bulunmazsa bir müdafi görevlendirilir. Şüpheli veya sanığın iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Şüpheli veya sanık teknik araçlarla izlenebilir, ses veya görüntü kayda alınabilir. Zamanaşımı yirmi beş yıldır. Bu suçlardan yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas alınır. Bu suçla ilgili yapılan muhakemede tanık olarak dinlenenler ile tanık olarak dinlenen suç mağdurlar hakkında tanık koruma tedbirleri uygulanır. Bu suçta temel tutuklama suresi en çok iki yıldır. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilir. Uzatma suresi toplam üç yılı geçemez. Bu durum karşısında toplam tutukluluk süresi beş yılı geçemez. Şüpheli, sanık veya diğer kişilerin beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması yapılabilir. Cumhuriyet savcısının emriyle şüpheli veya sanığın fiziki kimliği kayda alınabilir.

Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Nitelikli hallerin varlığı halinde işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılır.

Ceza Hukuku Prof. Dr. Vahit Bıçak

resim597677


Kaynak: Banu Barlas